Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

(Revize İlan Tarihi: 02.01.2018) 

MADDE 1 - TANIMLARAşağıda belirtilen terim veya kelimeler işbu Sözleşme kapsamında karşılarında tanımlanmış anlamları ihtiva edecektir. 

Güvenli Alışveriş Döngüsü: Müşteri ve Fotoğrafçı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin ödeme koşullarına uygun olarak ifa edilmesini sağlamak amacıyla Kadrajagir.com tarafından finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla sağlanan hizmeti kapsamında Müşteri'nin havuz hesaba ödeme yapması ile başlayan, vaad edilen hizmetin/performansın ifası ile devam eden, hizmetin/performansın çıktılarının teslim edilmesi gereken tarihi takip eden 24 saat içerisinde müşteri tarafından herhangi bir şikayet bildirilmediği takdirde hizmet bedelinin Sanatçı'nın hesabına gönderilmesi ile tamamlanan süreci; 

Hesap: Sanatçı'nın, fotoğraf sanatçısı profilini veya profillerini içerisinde barındıran, ilgili profillerinin tüm mali ve hukuki sorumluluğunu üzerinde taşıyan fatura, banka, adres ve benzeri bilgileri içerisinde bulunduran doğrudan Sanatçı'nın kontrolündeki sayfa veya sayfaları; 

Havuz Hesap: Güvenli Alışveriş Döngüsü'nde taraflarca gerçekleştirilen ödemelerin tutulduğu havuz hesabını; 

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Kadrajagir.com platformu üzerinde sözleşme tarafları Sanatçı ve Müşteri'nin ortak iradesi ile oluşturulan konusu bedel karşılığı belirlenen konusu hizmet ifası olan Sözleşmeyi; 

Hizmet: Site içerisinde Kullanıcılara (Müşteri ve Sanatçılara) Kadrajagir.com tarafından sunulan hizmetleri; 

İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü tasarım, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri; 

Kadrajagir.com: Kadrajagir Prodüksiyon ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’yi; 

Kullanıcı: Web Sitesi üzerinden hizmet veren veya gerçekleştiren tüm gerçek ve tüzel kişileri; 

Mücbir Sebep: Tarafların sözleşmeden kaynaklanan borçlarını zamanında yerine getirilmesini engelleyen, önceden görülüp, üstesinden gelinmesi olanağı bulunmayan olayları ; 

Müşteri: Site üzerinden teklif talep eden, teklif alan, sanatçı tarafından vaadedilen hizmet karşılığında havuz hesaba ödeme yapan, web sitesine Kadrajagir.com tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve web sitesinde sunulan hizmetler'den sözleşme, kural ve politikalar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri; 

Sanatçı: Web Sitesine Kadrajagir.com tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan, hesap oluşturup, fotoğrafçı profilleri yaratan, teklif talebi alan, teklif veren ve web sitesinde sunulan hizmetler'den sözleşme, kural ve politikalar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri; 

Fotoğrafçı Profili: Sanatçı'nın site üzerinde halka açık şekilde yayınladığı fotoğraf, özgeçmiş, hizmet tanımı, ses kaydı ve video dahil olmak üzere tüm bilgilerini içeren sayfa veya sayfaları; 

Teklif: Müşteri tarafından başlatılan, Sanatçı'nın talebi takiben hizmet vaadini içeren teklifi ile dahil olduğu, Müşteri'nin son onayı verip ödemeyi havuz hesaba yapması ile sona eren süreci; 

Web Sitesi: www.kadrajagir.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları; ifade eder. 

MADDE 2 - GİRİŞ2.1 İşbu Kullanıcı üyelik Sözleşmesi siz değerli Kullanıcımız ile Kadrajagir Prodüksiyon ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. arasında yapılmaktadır. Bu internet sitesine veya mobil uygulamaya girmeniz halinde bu internet sitesinde ya da mobil uygulamadaki herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

2.2 Sözleşmenin konusu www.kadrajagir.com adresli web sitesinde ('web sitesi') yer alan tüm kurallar Kadrajagir.com tarafından verilmekte olan hizmetlerin kapsamını ve kurallarını belirlemektedir. İşbu Sözleşme web sitesi üzerinden yapılması gerekli üyelik işlemlerinin, e-posta ve/veya SMS ile yapılacak kimlik doğrulama işlemlerinin eksiksiz olarak tarafınızca tamamlanması ile yürürlüğe girecektir. 

2.3 Kullanıcı, Kadrajagir.com'a ait web sitesinin (www.kadrajagir.com) hizmet vermeye hazır web sitesi kullanıcılarını buluşturan bir platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, web sitesinden satın alacağı hiçbir hizmetin Kadrajagir.com tarafından ifa edilmeyeceğini ve Kadrajagir.com'un satın alınacak hizmetin kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder. 

2.4 Kadrajagir.com iş akışı kapsamında web sitesine üye olan Kullanıcılar talepleri doğrultusunda hizmet verebilecek diğer Kullanıcılar ile iletişime geçebilecek, teklif talebi gönderebilecek ve talebin kabul edilmesi halinde hizmet alımını gerçekleştireceklerdir. 

2.5 Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında Kadrajagir.com'un 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olarak Kullanıcılar tarafından sunulan, web sitesine kaydedilen veya paylaşılan içerikleri kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. 

2.6 Kadrajagir.com platformuna tüzel kişi adına üye olacak gerçek kişi, Kadrajagir.com platformunda yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi tüm doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 3 - KADRAJAGİR.COM HİZMET KAPSAMI3.1 Kadrajagir.com tarafından Kullanıcılara sunulan hizmetler aşağıda genel hatları ile belirtilmiştir. Buna göre Kadrajagir.com platformunun hizmet anlayışı, 

a. Sanatçıların Kadrajagir.com web sitesi üzerinden içeriklerini kendilerinin oluşturdukları fotoğrafçı profilleri aracılığı ile web sitesi Kullanıcılarına hizmet satışında bulunmalarının sağlanması, 

b. Sanatçılar ile Müşterilerin alt yapısı Kadrajagir.com tarafından oluşturulan platform üzerinden hizmetin nitelikleri, fiyatı, zamanı dahil olmak üzere pek çok değişken hakkında iletişimde bulunmak suretiyle mutabakata varmalarıdır. 

3.2 Güvenli Alışveriş Döngüsü 

Mesafeli Satış Sözleşmesi' nin tarafı olmayan Kadrajagir.com, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Müşteri ve Sanatçı'ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla Güvenli Alışveriş Döngüsünü sağlar. Hizmet sağlayıcı Sanatçı'ya fotoğrafçılık hizmeti karşılığında hak ettiği bedeli tahsil edememe; Müşteri'yi ise bedelin ödenmesine karşılık, hizmetin hiç ifa edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar. 

a. Güvenli Alışveriş Döngüsünün işleyişi aşağıdaki gibidir: 

1) Müşteri Sanatçı'dan teklif talep eder. Sanatçı teklifini Müşteri'ye iletir. Müşteri, Sanatçı tarafından paylaşılan teklifi kabul edip, Mesafeli Satış Sözleşmesi' ni onaylamak suretiyle hizmet bedelini Kadrajagir.com tarafından yönetilen finansal aracı kurum ve/veya banka nezdindeki havuz hesaba transfer eder ve hizmet bedelinin havuz hesaba yatırıldığı Sanatçı'ya bildirilir. 

2) Güvenli Alışveriş Döngüsü kapsamında Kadrajagir.com tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen havuz hesap, işbu sözleşme ve sitede yer alan tüm politika ve kurallara uygun işletilmektedir. 

3) Hizmet bedeli, hizmetin ifa edilmesine kadar, havuz hesapta bekler. Takiben hizmetin ifası gerçekleşir. Müşteri, hizmet çıktılarının teslim edilişini takip eden 24 saat içinde siteye giriş yapıp vaad edilen hizmete dair herhangi şikayet bildiriminde bulunmazsa, hizmet doğrudan onaylanmış sayılır. 

4) Müşteri, hizmetin gerçekleşmesini müteakiben 24 saat içinde herhangi bir şikayet bildiriminde bulunmazsa, hizmet bedelinin Sanatçı'nın hesabına transfer ediliş süreci başlar ve hizmet bedeli Sanatçı'nın kayıtlı banka hesabına 7 (yedi) gün içerisinde (Banka ve/veya Aracı Finans Kurumlarının işleyişinden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler saklı kalmak koşulu ile) transfer edilir. 

5) Kadrajagir.com, Müşteri ve Sanatçı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, hizmet bedelini havuz hesapta bloke etme hakkına sahiptir. 

b. Sanatçı ve Müşteriler, Güvenli Alışveriş Döngüsünden ve Kadrajagir.com hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, fon, ceza ve benzeri yükümlülüklerden sorumludurlar. 

MADDE 4 - KULLANIM KOŞULLARI4.1 Genel Kullanım Koşulları 

Kullanıcı'nın, Kadrajagir.com tarafından kendisine sunulan hizmetlerden yararlanırken aşağıda belirtilen fiil ve işlemlerde bulunması Sözleşmeye aykırılık kabul edilecektir. Buna göre, 

a. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması ya da reşit olmamak 
b. Kadrajagir.com platformuna ve diğer Sanatçı ve Müşteri dahil olmak üzere tüm Kullanıcıların hesaplarına zarar verebilecek veya kişilerin hesap bilgilerinin ön onay alınmaksızın toplanabilmesine imkan sağlayabilecek yazılım, virüs veya teknolojilerin kullanımı veya dağıtımı, 
c. Hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan hizmet bedelinin ödenmemesi, 
d. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, Web Sitesi'nin her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanılması, 
e. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, yanlış veya başkasının ismiyle hesap açmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgah adresi, e-posta adresi, ödeme ve hesap bilgileri vermek, 
f. Kadrajagir.com'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının devredilmesi, başka birinin yerine geçilmesi veya yanlış bir isimle teklif verilmesi, 
g. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi, 
h. Sanatçı fotoğraf sanatçısı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar ve web sitesi içerisindeki Kullanıcı yorumlarını web sitesi dışındaki bir platformda ifşa etmek de dahil olmak üzere, Kadrajagir.com altyapısına, sistemine zarar verilmesi, yorum ve puanlama sistemlerinin site dışı amaçlar için kullanılması, 
i. Hesap ve/veya fotoğraf sanatçısı profili sahibi sanatçıların yazılı ön onayı olmaksızın, sitede ifşa edilen bilgilerinin toplanması, saklanması, başka birinin hesabının izinsiz kullanılması, 
j. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması, 
k. Geçersiz veya izinsiz bir ödeme şekli kullanmak, hizmet bedelini, fatura ve ödeme süreçlerini manipüle etmeye çalışılması işbu Sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirilecektir. 

4.2 Sanatçı Kullanım Koşulları 

Sanatçı, Kadrajagir.com platformu kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanırken Kadrajagir.com iş akışına, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde belirlenecek genel kurallara uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Sanatçı; 

a. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelikler dahil olmak üzere tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Müşterilerin tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Müşteri'nin taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını, 
b. Oluşturduğu fotoğraf sanatçısı profilleri üzerinden sunumunu yaptığı hizmetleri web sitesinde listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, 
c. Listelenen hizmetleri ve/veya oluşturulan fotoğraf sanatçısı profillerini mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu, bu hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, 
d. Listelenen hizmetlere ve/veya oluşturulan fotoğraf sanatçısı profillerine ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunu, 
e. Listelenen hizmetlere ve/veya oluşturulan fotoğraf sanatçısı profillerine ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Kadrajagir.com ve Kadrajagir.com’un yönetmiş olduğu mikro site ve sosyal medya hesaplarına Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu, 
f. Listelenen hizmetlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini, 
g. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını, 
h. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Kadrajagir.com tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağını, 
i. Listelenen hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 5 - KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.1 Sanatçı, Kadrajagir.com'un kendisini hedef Kullanıcı kitlesi ile buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu kapsamda Kadrajagir.com, Sanatçı' ya yapılacak teklif adedi ve/veya ödenecek minimum bedel konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. 

5.2 Sanatçı, Web Sitesi üzerinden kendine ait bir hesap açmayı kabul eder. Sanatçı işbu hesap üzerinden fotoğraf sanatçısı profili oluşturarak ve zorunlu olarak doldurulması gereken kısımları doğru olduğunu taahhüt ettiği kişisel ve mesleki bilgileri ile dolduracaktır. Sanatçı tarafından oluşturulacak veya revize edilecek fotoğraf sanatçısı profili bilgileri Kadrajagir.com tarafından onaylandıktan sonra yayına alınacaktır. Kadrajagir.com gerekli gördüğü durumlarda fotoğraf sanatçısı profillerinde yazınsal/editoryal değişiklik yapma ve/veya fotoğraf sanatçısı profillerini tamamen yayından kaldırma hakkını saklı tutar. Kullanıcılar kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim kullanıcı adı şifre, cep telefonu vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını sunulan tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan Kullanıcı (diğer Kullanıcılar, 3.kişiler veya Kadrajagir.com'un zararlarından) sorumludur. 

5.3 Sanatçı hesabı üzerinden birden fazla kişi için fotoğraf sanatçısı profili oluşturarak bu fotoğraf sanatçısı profillerini hesaplarını yönetmek veya yönetmesi için 3. kişileri yetkilendirme hakkına sahiptir. Sanatçı'nın hesabı üzerinden oluşturulacak fotoğraf sanatçısı profilleri üzerinden verilecek hizmetler kapsamında tüm hukuki ve maddi sorumluk hesap sahibi Sanatçı'ya ait olacaktır. Sanatçı, fotoğraf sanatçısı profilinin web sitesi üzerinden yayınlanmasını takiben vermiş olduğu bilgilere paralel Kullanıcı talepleri ile buluşma imkanı bulacaktır. Hizmetlere ilişkin Taleplerin değerlendirilmesi, fiyatlandırılması kabulü veya reddi Sanatçı ve Müşteri arasındaki ticari anlaşmaya bağlı olacaktır. 

5.4 Sanatçı Kadrajagir.com aracılığı ile web sitesi üzerinden gelen Kullanıcı tekliflerini kendi bünyesinde değerlendirip Kullanıcıdan revize talep etme, reddetme veya kabul etme haklarına sahiptir. Kadrajagir.com müşteri tarafından Sanatçı'ya iletilen teklif talebi içeriğinin doğruluğundan ve bu içerikte taahhüt edilen hiçbir şarttan sorumlu tutulamaz. Sanatçı Kullanıcı'dan gelecek teklif talebi kapsamında karşılığında hizmet ifasını gerçekleştireceği bedeli brüt olarak (KDV dahil) Kullanıcı ile paylaşmakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından kabul edilip Mesafeli Satış Sözleşmesi' ne yansıyan bedel kesinleşmiş brüt hizmet bedeli olarak kabul edilecek olup Sanatçı'nın bu bedel üzerinde revize talep etme hakkı bulunmamaktadır. Sanatçı, Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında iletişim bilgilerine sahip olduğu Kullanıcı ile hizmet ifasının eksiksiz ve ayıpsız bir şekilde yerine getirilmesi için ifa tarihine kadar gerekli gördüğü zamanlarda iletişime geçerek bilgi alışverişinde bulunacağını taahhüt eder. 

5.5 Sanatçı, hesabı üzerinden fotoğraf sanatçısı profili oluştururken her bir profil için Kadrajagir.com tarafından belirtilen hizmet iptal koşulları seçeneklerinden birini seçmekle yükümlüdür. Hizmet iptal koşullarında yapılacak revizeler değişiklik tarihinden sonra alınan müşteri teklifleri için geçerli olacaktır. 

5.6 Kadrajagir.com, hizmet sunumu ardından 24 saat içerisinde Müşteri'den herhangi bir şikayet talebi alınması halinde Müşteri memnuniyeti kapsamında yapacağı tetkikler sonuçlanana kadar Sanatçı'ya yapacağı ödemeyi durdurma hakkına sahiptir. Kullanıcı ile Sanatçı arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar durumunda Kadrajagir.com tarafların bir uzlaşmaya varana veya mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir. 

5.7 Sanatçı, Kadrajagir.com platformu aracılığı ile ifa edeceği hizmetlerin yasal düzenlemelere aykırı içerikler barındırmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

5.8 Sanatçı işbu Sözleşme veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğinin Kadrajagir.com tarafından tespit edilmesi halinde Kadrajagir.com tarafından talep edilecek işlemleri gecikmeksizin yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. 

5.9 Sanatçı, kendisinin ifa ettiği veya edeceği hizmetlerle alakalı olarak 3. Kişilerden veya resmi kurumlardan Kadrajagir.com'a yöneltilecek soruşturma, ihtarname veya davada, Kadrajagir.com'a kendisini savunabilmek için talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sağlayacağını kabul ve taahhüt eder. 

5.10 Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Kadrajagir.com sorumlu değildir. Kadrajagir.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

5.11 Sanatçı, Kadrajagir.com web sitesi üzerinde bilgilerine sahip olduğu Müşteriler ile Kadrajagir.com aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

5.12 Kullanıcılar web sitesinde kendisi tarafından paylaşılacak ve web sitesi üzerinde diğer Kullanıcıları tarafından görülebilecek tüm video ve görsel paylaşımların fikri ve sinai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı tarafından yüklenen görsel ve videolarla ilgili Kadrajagir.com'a 3. kişilerce gönderilecek bir ihtilaf bildirimi üzerine Kadrajagir.com, ilgili tüm içeriği web sitesinden kaldırmaya ve Kullanıcı'nın fotoğrafçılık profilini dondurmak veya hesabını silmek de dahil olmak üzere tüm gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Kullanıcı tarafından fotoğraf sanatçısı profillerine yüklenen görseller ve videolar Kadrajagir.com tarafından üzerinde değişiklik yapılması suretiyle tanıtım amacı ile farklı mecralarda kullanılabilecektir. Web Sitesi içerisinde yer alan içeriğin, içerik sahibi Sanatçı hariç olmak üzere herhangi bir Kullanıcı tarafından Web Sitesi haricinde herhangi bir elektronik veya fiziksel ortamda, kullanılmasının sağlanması, teşhir edilmesi ayrıca bir zarara veya hukuka aykırılığa sebep olma şartı aranmaksızın işbu Sözleşmeye aykırılık oluşturacaktır. 

5.13 Sanatçı, hizmetin ifasında Mesafeli Satış Sözleşmesinde anlaşılan şartlara uygun olarak performansını icra edeceğini ve Kadrajagir.com'un ticari itibarını zedeleyici her türlü eylemden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder. 

5.14 Kadrajagir.com, Sanatçı ve Kullanıcı arasında imzalanmış Mesafeli Satış Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleşecek olan hizmetin ifası öncesinde veya hizmet ifası sırasında meydana gelebilecek haksız fiillerden, maddi zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamayacaktır. 

5.15 Sanatçı, Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren taahhüt ettiği hizmetten cayması halinde hizmetin ifasını gerçekleştirmediği takdirde Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan brüt hizmet ifa bedelinin 5 (beş) katı cezai şart bedelini Kadrajagir.com gözetiminde Müşteriye derhal ve bir kerede ödemeyi taahhüt eder. Cezai şart yükümlülüğüne halel getirmemek üzere işbu madde kapsamında bir cayma bildirimi halinde Kadrajagir.com, Sanatçı'ya ait profil hesaplarını dondurma veya kapatma haklarına sahiptir. (Mücbir sebepler bu kapsamdan hariç tutulmuştur.)

5.16 Kullanıcı, Kadrajagir.com ile olan ticari işbirliği kapsamında elde edeceği tüm kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.17 Kadrajagir.com'un yazılı izni dışında, Kullanıcıların Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yada iletişim bilgilerini paylaşmaları yasaktır. 

MADDE 6 - ÜCRET POLİTİKASI6.1 Ödeme Prensipleri 

Sanatçı, Güvenli Alışveriş Döngüsü üzerinden tamamlanan her işlem için aldığı hizmet karşılığında bireysel müşterilerden gelen siparişlerde brüt hizmet bedelinin %15’ini (ve Kadrajagir.com'un vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere), özel pazarlama araçları ve yöntemleri ile sağladığı kurumsal müşterilerden gelen siparişlerde brüt hizmet bedelinin 25%’ini (ve Kadrajagir.com'un vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere), sisteme çeşitli avantajlardan yararlandırma karşılığında dışarıdan kendi müşterisini getirmesini getirmesi durumunda da brüt hizmet bedelinin %8’ini 'Kadrajagir.com Hizmet Komisyonu' olarak Kadrajagir.com'a ödemeyi kabul eder. Kadrajagir.com’un telefon pazarlaması ve saha ziyaretleri ile aktif pazarlama sonucunda kurumsal müşterilerinin işlerini Fotoğrafçılara aktarması durumunda hizmet komisyon oranı işin niteliğine göre her iş özelinde değişmektedir. Sanatçı'nın Müşteri'ye ilettiği teklif bedeline, Kadrajagir.com hizmet komisyonu dahildir ve işbu komisyon Güvenli Alışveriş Döngüsü dahilinde havuz hesaptan tahsil edilir. Söz konusu hizmet komisyonu karşılığında Kadrajagir.com tarafından Sanatçı'ya fatura kesilecektir. Sanatçı, hesap ve/veya fotoğraf sanatçısı profili oluştururken belirtilen belge durumu seçeneklerinden birini seçmekle yükümlüdür. Seçilen belge durumu statüsü Müşteri'nin niteliğiyle beraber mali mevzuat doğrultusunda onaylanacak mesafeli satış sözleşmesi içeriğinde 'Sözleşme Konusu Hizmet' maddesi altında ayrıca yer alacaktır. Belge durumu seçiminde 'belirtmek istemiyorum' opsiyonunu işaretleyen Sanatçı için, mesafeli satış sözleşmesi fatura düzenlenecek şekilde yapılandırılır ve Müşteri ile mutabakata varılmadığı koşullarda dahi Sanatçı fatura keseceğini beyan etmiş kabul edilir. Müşteri'nin gerçek veya tüzel kişi olması fark etmeksizin Sanatçı'nın Müşteri'ye fatura kesmesi durumunda teklif dahili belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilecektir. Sanatçı'nın Müşteri'ye serbest meslek makbuzu düzenlemesi durumunda, Müşteri kurum ise stopaj bedelini yüklenmekle mükelleftir. Sanatçı'nın Fatura ve serbest meslek makbuzu düzenleyemediği durumlarda, Sanatçı'ya gider pusulası imzalatılmalı ve hizmet bedelinden doğan stopaj bedeli Müşteri tarafından yüklenilmelidir. (Gider pusulası mali mevzuat doğrultusunda sadece kurumsal müşteriler tarafından hazırlanabilir.) 

Sanatçı'nın teklifine konu olan ödeme alıcı tarafından taksitle yapılmış ise, ortaya çıkan vade farkı müşteri tarafından üstlenilir ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde var olan icmale işlenir. Söz konusu vade farkı Sanatçı tarafından hazırlanması gereken belgelerde (fatura, makbuz, vb...) Müşteri'nin dikkatine sunulmalıdır. 

Örnek olarak teklif bedeli 400,00 TL olan, ödeme şekli: Kredi Kartı - 8 Taksit şeklinde gerçekleşen işlemin taksitli ödemeden ileri gelen vade farkı 22,96 TL ise Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne işlenmiş olan Genel Toplam - Vade Farkı Dahil 422,96 TL'lik bedel Müşteri tarafından 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca Kadrajagir.com'un çalıştığı finansal aracı kurumun yönetimindeki havuz hesaba ödenir. Vade farkı dahil olmak üzere Genel Toplam, Sanatçı tarafından Müşteri için hazırlanmış belgelerde (fatura, makbuz, vb...) dikkate alınmalıdır. 

İşbu vade farkı, başarıyla gerçekleşen işlem sonucunda Kadrajagir.com tarafından sanatçıya kesilecek olan hizmet faturası dahili ek bir satırda gösterilerek Sanatçı'ya yansıtılacak olup, yukarıdaki örnekten hareketle 60 TL'si Kadrajagir.com komisyonu 22.9 TL'si Vade Farkı yansıtma olmak üzere toplam 82.9 TL'lik bedel üzerinden kesilecek olan fatura Sanatçı ile paylaşılacaktır. Yukarıda belirtildiği üzere, aynı şekilde söz konusu ‘Vade Farkı' mali mevzuat doğrultusunda Sanatçı tarafından da Müşteri'ye teslim edilmek üzere hazırlanacak olan belgeler çerçevesinde dikkate alınmalıdır.

6.2 İptal Koşulları 

'Müşteri'nin teklif talebi üzerine Sanatçı tarafından verilen teklif geçerlilik süresi boyunca geri çekilemez. Sanatçı'nın vermiş olduğu teklif, teklifin verildiği andan itibaren 72 saat boyunca geçerlidir ('Teklif Geçerlilik Süresi'). Söz konusu teklif geçerlilik süresi boyunca Kadrajagir.com sistemi üzerinden teklife konu olan hizmetin zaman aralığı geçici olarak bloke hale gelecek ve teklif geçerlilik süresi dolana kadar diğer potansiyel tekliflere bu tarihler özelinde kapalı olacaktır. (Sanatçı dilerse teklif geçerlilik süresinin son 12 saatlik dilimi içerisinde geçerlilik süresini uzatabilir.) Sanatçı tarafından teklif talebinin kabulü ve teklifin iletilmesi ile taahhüt edilen hizmet mücbir sebepler haricinde Sanatçı tarafından iptal edilemez. Müşteri, Sanatçı'nın fotoğraf sanatçısı profillerinde belirlediği İptal Koşulları doğrultusunda rezervasyonu iptal edebilir. İptal koşullarının izin verdiği aralıkta iptal gerçekleşirse Kadrajagir.com Hizmet komisyonu Müşteri'den tahsil edilir ve mutabık kalınan hizmet bedelinin komisyon haricinde geri kalanı Müşteri'ye doğrudan iade edilir. Müşteri, Sanatçı'nın fotoğraf sanatçısı profillerinde belirlediği İptal Koşulları dahili belirtilen sürenin içinde bulunan bir tarihte iptal etmek isterse Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde yazılı olan Hizmet Bedeli'nin %50'sinden feragat etmiş sayılır. Hizmet Bedeli'nin geri kalan %50'si havuz hesaptan Müşteri'ye iade edilir. Müşteri hizmet ifasından önceki son 24 saat içerisinde iptal ederse herhangi bir geri ödeme yapılmaz.' 

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER7.1 Kadrajagir.com işbu web sitesi ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 

7.2 Kadrajagir.com verdiği hizmet kapsamında tanımlamış olduğu ücretlendirme politikasını 30 gün öncesinde yapacağı bildirim ile tek taraflı olarak revize etmek hakkına sahiptir. Revize bildiriminin web sitesinde yayınlanmasından itibaren Kullanıcı, şartları kabul etmemesi durumunda Sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 

7.3 Sanatçı, Müşteri tarafından gelecek iptal bildirimlerinin Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilmiş olan iptal koşullarına uygun olarak yapılması halinde herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı iptal bildirimlerinin Sanatçı'nın iptal koşullarına uygun olarak yapılmadığı hallerde ise Mesafeli Satış Sözleşmesindeki toplam bedelin %50'sine karşılık gelen miktar müşteriye geri ödenecektir. Geri kalan %50'lik kısmın %70'una (toplam tutarın %35'i) denk gelen kısım Sanatçıya havale edilip, %30'lik (toplam tutarın %15'i) kısmı ise Kadrajagir.com Hizmet Komisyonu olarak tutulacak ve karşılığında Sanatçı'ya hizmet komisyonu tutarınca fatura kesilecektir. 

7.4 Müşteri tarafından yapılan iptal bildiriminin hizmetin ifasına başlanmadan 24 saat içerisinde yapılması halinde Sanatçı Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında hak etmiş olduğu bedelin tamamına hak kazanacaktır. Müşterinin yukarıda sayılan iptal halleri ve koşullarına girmeyen haller dahil olmak üzere herhangi bir neden ve saikle Mesafeli Satış Sözleşmesi iptal etmiş olması halinde herhangi bir istisna uygulanmaksızın Hizmet Komisyonu Kadrajagir.com tarafından tahsil edilecektir. Kadrajagir.com kendi insiyatifi ile belirleyeceği koşullar kapsamında Hizmet Komisyonu bedelinin tamamından veya bir kısmından Müşteri'ye indirim olarak yansıtılmak üzere her zaman vazgeçebilir. 

7.5 Kadrajagir.com'un, Sanatçı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Kadrajagir.com'un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 

7.6 Kullanıcı, Kadrajagir.com aracılığı ile sunacağı hizmetin gereği olarak telefon ve e-posta bilgilerinin Kadrajagir.com üyeleri ile paylaşılmasını kabul etmektedir. 

7.7 Kadrajagir.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

7.8 Bu internet sitesi ya da mobil uygulama Kadrajagir.com'un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Kadrajagir.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. 

7.9 Kadrajagir.com bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi ve mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, Kadrajagir.com markası ve diğer markalar, www.kadrajagir.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ('Materyaller') ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Kadrajagir.com'un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. 

7.10 Kadrajagir.com, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. 

7.11 Kullanıcı işbu Sözleşmeyi kabul etmekle Kadrajagir.com ile paylaşmış olduğu kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm bilgilerin yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak kullanılabileceğini ve 3. Kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder. 

7.12 Kadrajagir.com, daha kaliteli ve kapsamlı hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Kadrajagir.com bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, Kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik Kullanıcı 'sınıflandırma' çalışmalarında sadece Kadrajagir.com bünyesinde kullanılmaktadır. 

7.13 Kullanıcının sisteme ve hesabına girdiği tüm bilgiler yalnızca Kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir. Bir başka kişinin bu bilgilerde değişiklik yapması mümkün değildir. 

7.14 Sanatçı Kadrajagir.com hizmetlerinden faydalanılarak satın alınan hizmetler kapsamında ortaya çıkacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden Kullanıcı ile birlikte sorumlu olduğunu kabul eder. Kadrajagir.com Kullanıcı ve Sanatçı'nın işbu yükümlülükleri gerektiği gibi yerine getirmemesi sonucunda diğer Kullanıcıların, Kadrajagir.com'un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar site üzerinde gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. 

7.15 Taraflar işbu Sözleşme ile aralarında hiçbir şekilde temsilcilik, acente, ortaklık, İş Kanunu kapsamında işçi-işveren ilişkisi kurulmadığını kabul etmektedirler. 

7.16 Taraflar işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini Karşı Taraf'ın onayı olmaksızın herhangi bir 3. Kişiye devredemeyecektir. 

7.17 Kullanıcı, Kadrajagir.com tarafından kendisine yapılacak tüm bildirimlerde web sitesi üyelik girişi kapsamında bildirdiği ve güncel olarak hesabına yer alan e-posta ve fiziksel adreslerinin kullanılacağını ve bu adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli sayılacağını kabul eder. 

7.18 İşbu Sözleşme taraflardan herhangi birinin bildirimi ile her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde fesih bildirimi tarihinden önce doğmuş olan karşılıklı hak ve yükümlülükler geçerli sayılacaktır. 

7.19 Kullanıcı, işbu sözleşmeye taraf olmakla, Kadrajagir.com'un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektedir. 

7.20 Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HUMK 193. madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan, ve taahhüt eder. 

7.21 Kullanıcı işbu Sözleşme' de yer alan hükümlerin ihlal edilmesi halinde Kadrajagir.com'un sözleşmeyi ihlalden kaynaklanan tüm zarar talepleri saklı kalmak koşulu ile derhal feshedebileceğini kabul eder. 

7.22 Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 

7.23 Kadrajagir.com'un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 

7.24 İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. Hizmet alımının onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

7 (yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, 02.01.2018 tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir