Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR 

1.1 SATICI 

Adı Soyadı/Unvanı : __________(bundan böyle SATICI, SANATÇI veya FOTOĞRAFÇI olarak anılacaktır) 

Fotoğrafçı Profil Yöneticisi Bilgileri

Ad, Soyad : __________ 

Adresi: __________ 

T.C. Kimlik No: __________

Telefon: __________ 

E-posta adresi: __________ 

1.2 ALICI (ya da MÜŞTERİ olarak anılacaktır) 

Alıcı Türü: __________ 

Adı Soyadı : __________ 

Adresi : __________ 

T.C. Kimlik No:

Telefon : __________ 

Eposta adresi : __________ 

MADDE 2 - KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI' nın Kadrajagir Prodüksiyon ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.' ye ait (işbu Sözleşmede Kadrajagir.com olarak anılacaktır) www.kadrajagir.com adresli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin sunumu ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince ALICI ve hizmetin sunumunu yapacak FOTOĞRAFÇI' nın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET 

Hizmetin nitelikleri, sunumu ve satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. 

Ürün/Hizmet Bedeli: _________ 

KDV (%18): __________ 

Toplam Bedel (KDV DAHİL): __________ 

Ödeme Şekli: __________ 

Vade Farkı Bedeli: __________ 

Genel Toplam Tutarı (Vade Farkı ve KDV Dahil): __________ 

'Müşteri'nin gerçek yada tüzel kişi olması fark etmeksizin FOTOĞRAFÇI'nın MÜŞTERİ'ye fatura kesmesi durumunda teklif dahili belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir. FOTOĞRAFÇI'nın MÜŞTERİ'ye serbest meslek makbuzu düzenlemesi durumunda, Müşteri tüzel kişi ise stopaj bedelini yüklenmekle mükelleftir. FOTOĞRAFÇI'nın Fatura ve serbest meslek makbuzu düzenleyemediği durumlarda, FOTOĞRAFÇI' ya gider pusulası imzalatılmalı ve hizmet bedelinden doğan stopaj bedeli Müşteri tarafından yüklenilmelidir. (Gider pusulası mali mevzuat doğrultusunda sadece tüzel kişiliğe haiz müşteriler tarafından hazırlanabilir.) 

FOTOĞRAFÇI'nın teklifine konu olan ödeme ALICI tarafından taksitle yapılmış ise, ortaya çıkan vade farkı Müşteri tarafından üstlenilir ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde var olan icmale işlenir. Söz konusu vade farkı FOTOĞRAFÇI tarafından hazırlanması gereken belgelerde (fatura, makbuz, vb...) Müşteri'nin dikkatine sunulmalıdır. 

MADDE 4 - FOTOĞRAF ÇEKİMİ BİLGİLERİ 

İşbu kısımda sözleşme konusu hizmetin temel özellikleri açıklanmaktadır 

4.1 FOTOĞRAFÇILIK HİZMETİ

Fotoğrafçılık Kategorisi: __________ 

Sipariş Tarihi: __________ 

Çekimin Gerçekleşeceği Tarih: __________ 

Çekimin Gerçekleşeceği Yaklaşık Saat Aralığı: __________ 

Çekimin Gerçekleşeceği Adres: __________ 

Fotoğrafçı-Müşteri arasında Mutabık Kalınan Ek Talep Hizmetleri: __________ 

Hizmet Çıktılarının Teslim Edileceği Tarih: __________ 

İptal Koşulu: __________ 

Belge Durumu: __________ 

Fotoğrafçı ile Müşteri arasında geçen yazışmalar Ektedir.

4.2 ÜRÜN SATIŞI

Ürün Adı: __________ 

Sipariş Tarihi: __________ 

Ürünün Yaklaşık Teslim Tarihi: __________ 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER 

5.1 İşbu Sözleşme tarafları yukarıda detayları verilen hizmetin mutabık kalınan şartlar çerçevesinde ifa edilmesine karar vermişlerdir. Bu kapsamda taraflar Kadrajagir Prodüksiyon ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.' ye (işbu Sözleşmede Kadrajagir.com olarak anılacaktır) ait www.kadrajagir.com adresli web sitesi üzerinden gerçekleşen işlemlerde Kadrajagir.com’ un aracı hizmet sağlayıcı sıfatına haiz olarak verdiğini bu kapsamda FOTOĞRAFÇI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme çerçevesinde gerçekleşecek olan çekimin ifası öncesi veya ifası sırasında meydana gelebilecek haksız fiilden ve maddi zararlardan Kadrajagir.com'un hiçbir surette sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler. 

5.2 İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Kadrajagir.com ile üye olurken akdetmiş oldukları Kullanıcı ve Gizlilik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme'de ve Sözleşme konusu hizmet satışında Kadrajagir.com'un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler 

5.3 Kadrajagir.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

5.4 ALICI, işbu Sözleşmenin onaylanmasından önce alımını gerçekleştirdiği hizmete ilişkin fiyatı, zamanı, süresi ve ödeme şekli de dahil olmak üzere tüm bilgileri www.kadrajagir.com tarafından sağlanan platform üzerinden eksiksiz olarak öğrendiğini ve hizmetin sunumu için gerekli olan onayı verdiğini kabul ve beyan eder. 

5.5 ALICI, Kadrajagir.com'a ait www.kadrajagir.com adresli web sitesi aracılığı ile elde edeceği kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm sorumluluğun yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

5.6 ALICI SANATÇI' ya hizmetin ifası için gerekli koşulları sağlayacağına ve işbu taahhütlerin yerine getirilmemiş olması halinde SANATÇI'nın hizmetin ifasından kaçınabileceğini kabul ve taahhüt eder. 

5.7 SATICI, Kadrajagir.com Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi'nde tanımlanan Güvenli Alışveriş Döngüsü işleyişini sağlamak amacıyla satışa konu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına ALICI' dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Kadrajagir.com'u temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Söz konusu hizmet bedeli Güvenli Alışveriş Döngüsü kapsamında Sanatçı adına Kadrajagir.com tarafından ALICI'dan tahsil edilmektedir. ALICI hizmet bedelini SATICI'ya ödemiş sayılacaktır. Temsil yetkisinin Sanatçı tarafından iptal edilmesi halinde Kadrajagir.com, kullanıcı ve gizlilik sözleşmesini feshetme ve Fotoğrafçı'nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. ALICI hizmetlere ilişkin ödemeyi SATICI'nın temsilcisi sıfatıyla Kadrajagir.com'a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edeceğini kabul etmektedir. 

5.8 ALICI, işbu Sözleşme kapsamında alınacak hizmetlerde mevzuat hükümlerine paralel olarak düzenlenmiş ve Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi ve eklerinde güncellenerek ilan edilen hizmet sunum koşullarına uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. İşbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Kadrajagir.com'un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtları ile ALICI tarafından sağlanacak konu ile ilgili bilgi ve dokümanların bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.9 Hizmet bedeli etkinlik tarihinden hizmetin ifa edilmesine kadar, havuz hesapta bekler. Takiben hizmetin ifası gerçekleşir. Müşteri, Hizmet çıktılarının teslim edilmesi gereken tarihi takip eden 24 saat içinde siteye giriş yapıp vaad edilen hizmete dair herhangi şikayet bildiriminde bulunmazsa, hizmet doğrudan onaylanmış sayılır ve havuz hesapta bekleyen çekime ilişkin hizmet bedelinin Sanatçı'nın hesabına aktarımı tetiklenmiş olur. 

5.10 İşbu Sözleşmenin onaylanması ile ALICI, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Kadrajagir.com tarafından aracılık hizmet sağlayıcı sıfatına haiz www.kadrajagir.com web sitesinde sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektedir. 

5.11 Hizmetin ifa edilmesi için gereken ulaşım/lojistik masrafları aksine bir hüküm ya da mutabakat yoksa Sanatçı'ya aittir. Sanatçı, belge durumu hanesinde belirtmiş olduğu belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Sanatçı'nın ALICI'ya fatura kesmesi durumunda teklif dahili belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir. Sanatçı'nın gider pusulası imzalaması durumunda hizmet bedelinden doğan stopaj bedelini ALICI yüklenir. Sanatçı'nın serbest meslek makbuzu hazırlaması durumunda hizmet bedelinden doğan stopaj ALICI'nın tüzel kişilik olması halinde ALICI tarafından yüklenilir. Sanatçı ve ALICI mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu kapsamda Kadrajagir.com'un taraflara veya 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kadrajagir.com Sanatçı'dan aldığı hizmet komisyonu karşılığında sadece SANATÇI'ya fatura kesecektir. 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI 

Tüketici; hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmet alımını reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar hizmeti sunan SATICI'ya aittir. 

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde, hizmetin ifası 14 günlük süreden daha önce ise ifanın başlayacağı güne kadar SANATÇI' ya yukarıda bildirilen telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde ifa edilmemiş olması gereklidir. Cayma Hakkı'nın kullanılması kapsamında iade formu, 3. kişiye veya ALICI tarafından satın alınan hizmetin faturası, faturası kurumsal ise iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 

SANATÇI, ALICI' nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde hizmet kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI' ya iade edecektir. 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMET TÜRLERİ 

Tüketici aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz: 

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün veya hizmetler 
b) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün veya hizmetler. 
c) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler. 

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI' nın (SANATÇI) yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Hizmet alımının onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

 

ALICI __________

SATICI __________ 

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, --/--/----  tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.